Categorieën
Uncategorized

Mutaties voor 1 december 2013 in BRON aanleveren

In het Besluit bekostiging WPO en het Besluit bekostiging WEC is vastgelegd dat de minister van OCW het aantal leerlingen en de leerlingkenmerken op de teldatum 1 oktober vaststelt op basis van de gegevens zoals die twee maanden later, op 1 december, in BRON zijn vastgelegd.  Deze leerlingengegevens vormen de grondslag voor de bekostiging. Sinds de overgang naar BRON in 2010 is coulant omgegaan met deze regelgeving. Dit om scholen de gelegenheid te geven te wennen aan de nieuwe manier van gegevensverstrekking.

Nu de scholen gewend zijn aan de uitwisseling met BRON, wordt voor de berekening en vaststelling van de bekostiging weer uitgegaan van wat de bekostigingsbesluiten voorschrijven. Dit betekent dat met ingang van het schooljaar 2013-2014 mutaties die na 1 december in BRON worden gedaan met betrekking tot de teldatum 1 oktober, niet meetellen bij de vaststelling van de bekostiging.

Stand van zaken op 1 november
Om scholen en besturen inzicht te bieden in het aantal leerlingen dat geregistreerd is in BRON, publiceert DUO op vrijdag 1 november 2013 per school het aantal leerlingen en de bijbehorende gegevens op de webpagina Open onderwijsdata van DUO. Dit zijn de telgegevens van 1 oktober 2013, zoals deze door de scholen zijn vastgelegd in BRON. Deze in BRON geregistreerde gegevens vormen de grondslag voor de bekostiging. Als de ingevoerde gegevens niet kloppen, kunnen scholen de gegevens in BRON nog tot 1 december 2013 aanpassen.

Overzicht
Schoolbesturen ontvangen na de vaststelling van het aantal geregistreerde leerlingen een beschikking met de bekostigde leerlingenaantallen van hun scholen op de teldatum 1 oktober.

Controles
Na 1 december wordt de juistheid van de aangeleverde gegevens gecontroleerd door de inspectie. Dit gaat om de leerlinggewichten, cumi-leerlingen en andere leerlingkenmerken. Als bij deze controle onjuistheden aan het licht komen, moet de school de correctie(s) vóór 1 juli in hetzelfde schooljaar verwerken in BRON. De bekostiging wordt vervolgens nader vastgesteld op basis van de leerlingen die op 1  december in BRON zijn opgenomen én op de wijzigingen die het gevolg zijn van de controles.