Categorieën
Uncategorized

Scenariomodel Primair Onderwijs

Het Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs heeft de signalen van basisscholen dat zij goede prognoses willen kunnen maken opgepakt. Hiertoe is het Scenariomodel Primair Onderwijs ontwikkeld. Het model speelt in op de behoefte aan informatie over verwachte leerlingaantallen en over de financiële situatie voor een aantal jaren. Schoolbesturen willen hun begroting en personeelsbeleid tijdig op orde hebben. Met behulp van het scenariomodel kunnen ze vijf jaar vooruitkijken.

Het scenariomodel geeft inzicht in leerlingen- en bevolkingsprognoses en in personele en materiële bekostigingsprognoses (inclusief de prestatiebox). Dit maakt het mogelijk de personele formatie te berekenen. Ook is de bevolkingsopbouw van 0-4 jarigen op wijkniveau opvraagbaar. Het model kan verder prognoses differentiëren naar schoolbestuur, instelling en regio, inclusief de samenwerkingsverbanden passend onderwijs.

Categorieën
Uncategorized

Mutaties voor 1 december 2013 in BRON aanleveren

In het Besluit bekostiging WPO en het Besluit bekostiging WEC is vastgelegd dat de minister van OCW het aantal leerlingen en de leerlingkenmerken op de teldatum 1 oktober vaststelt op basis van de gegevens zoals die twee maanden later, op 1 december, in BRON zijn vastgelegd.  Deze leerlingengegevens vormen de grondslag voor de bekostiging. Sinds de overgang naar BRON in 2010 is coulant omgegaan met deze regelgeving. Dit om scholen de gelegenheid te geven te wennen aan de nieuwe manier van gegevensverstrekking.

Nu de scholen gewend zijn aan de uitwisseling met BRON, wordt voor de berekening en vaststelling van de bekostiging weer uitgegaan van wat de bekostigingsbesluiten voorschrijven. Dit betekent dat met ingang van het schooljaar 2013-2014 mutaties die na 1 december in BRON worden gedaan met betrekking tot de teldatum 1 oktober, niet meetellen bij de vaststelling van de bekostiging.

Stand van zaken op 1 november
Om scholen en besturen inzicht te bieden in het aantal leerlingen dat geregistreerd is in BRON, publiceert DUO op vrijdag 1 november 2013 per school het aantal leerlingen en de bijbehorende gegevens op de webpagina Open onderwijsdata van DUO. Dit zijn de telgegevens van 1 oktober 2013, zoals deze door de scholen zijn vastgelegd in BRON. Deze in BRON geregistreerde gegevens vormen de grondslag voor de bekostiging. Als de ingevoerde gegevens niet kloppen, kunnen scholen de gegevens in BRON nog tot 1 december 2013 aanpassen.

Overzicht
Schoolbesturen ontvangen na de vaststelling van het aantal geregistreerde leerlingen een beschikking met de bekostigde leerlingenaantallen van hun scholen op de teldatum 1 oktober.

Controles
Na 1 december wordt de juistheid van de aangeleverde gegevens gecontroleerd door de inspectie. Dit gaat om de leerlinggewichten, cumi-leerlingen en andere leerlingkenmerken. Als bij deze controle onjuistheden aan het licht komen, moet de school de correctie(s) vóór 1 juli in hetzelfde schooljaar verwerken in BRON. De bekostiging wordt vervolgens nader vastgesteld op basis van de leerlingen die op 1  december in BRON zijn opgenomen én op de wijzigingen die het gevolg zijn van de controles.

Categorieën
Uncategorized

Correcties uiterlijk 28 juni in BRON

Binnenkort herrekent DUO de bekostiging voor uw school op basis van de gegevens van 1 oktober 2012. Het gaat om de reguliere personele bekostiging 2013-2014 en de materiële instandhouding van het jaar 2013. Voor het herrekenen van de bekostiging moeten alle gegevens uiterlijk 30 juni in BRON opgenomen zijn. Deze datum valt dit jaar in het weekend. Dit betekent dat de correcties op de leerlinggegevens uiterlijk vrijdag 28 juni 2013 in BRON moeten zijn opgenomen. Wijzigingen die op dat moment niet in BRON opgenomen zijn, worden niet meer meegenomen voor de bekostiging.

Categorieën
Uncategorized

Belangrijke wijziging In- en uitschrijftermijn BRON

U bent gewend om gegevens over in- en uitschrijvingen aan zowel BRON als de gemeente te melden. Vanaf 1 juli 2013 hoeft u de gegevens niet meer aan de gemeente te leveren. Dit komt door een wijziging in de Leerplichtwet. De wijziging houdt in dat gemeenten vanaf 1 juli de gegevens uit BRON moeten gebruiken. Gemeenten krijgen deze gegevens nu al van DUO, maar om de tijdigheid van deze informatie te garanderen is er een wijziging in de Leerplichtwet opgenomen. Hierin staat dat in- en uitschrijvingen voortaan binnen zeven dagen – nadat ze bekend zijn geworden bij u op school – met BRON uitgewisseld moeten worden. Voor alle andere wijzigingen die u met BRON uitwisselt, blijft de termijn van veertien dagen gelden. Een voordeel voor u is dat u maar aan één partij – namelijk BRON – gegevens hoeft te leveren. DUO verstrekt de gegevens uit BRON aan de gemeenten.

 Gevolgen voor de uitwisseling

Het in- en uitschrijven binnen zeven dagen heeft geen inhoudelijke gevolgen voor het uitwisselen met BRON. De procedure verandert alleen. Voor alle overige mutaties, inclusief het aanpassen van de inschrijfdatum en de uitschrijfdatum, blijft de huidige termijn van veertien dagen gelden.

 Gevolgen voor de actualiteit

De wijziging heeft ook gevolgen voor het berekenen van de actualiteit op het tabblad ‘Dashboard’ in Mijn BRON. Voor in- en uitschrijvingen berekenen we vanaf 1 juli 2013 de actualiteit op basis van de nieuwe termijn van zeven dagen. Houd er rekening mee dat het ook al van invloed kan zijn op in- en uitschrijvingen van voor 1 juli. Bij de berekening van de actualiteit kijkt DUO namelijk naar de in- en uitschrijvingen van de afgelopen dertig dagen.

Categorieën
Uncategorized

Aanpassing stichtings- en opheffingsnormen

Elke vijf jaar worden de stichtings- en opheffingsnormen voor het basisonderwijs aangepast. De regeling met de nu geldende stichtings- en opheffingsnormen voor het basisonderwijs dateert uit 2008. Sindsdien zijn afzonderlijke regelingen gepubliceerd als er aanpassingen nodig waren ten gevolge van gemeentelijke herindelingen en/of grenscorrecties. Met ingang van 1 augustus 2013 begint een nieuw vijfjarig tijdvak. De aanpassingen zijn gebaseerd op de gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek van 1 januari 2011. De Regeling aanpassing van de stichtings- en opheffingsnormen voor het basisonderwijs in 2013 is op 20 december 2012 gepubliceerd in de Staatscourant.