Categorieën
Uncategorized

Scenariomodel Primair Onderwijs

Het Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs heeft de signalen van basisscholen dat zij goede prognoses willen kunnen maken opgepakt. Hiertoe is het Scenariomodel Primair Onderwijs ontwikkeld. Het model speelt in op de behoefte aan informatie over verwachte leerlingaantallen en over de financiële situatie voor een aantal jaren. Schoolbesturen willen hun begroting en personeelsbeleid tijdig op orde hebben. Met behulp van het scenariomodel kunnen ze vijf jaar vooruitkijken.

Het scenariomodel geeft inzicht in leerlingen- en bevolkingsprognoses en in personele en materiële bekostigingsprognoses (inclusief de prestatiebox). Dit maakt het mogelijk de personele formatie te berekenen. Ook is de bevolkingsopbouw van 0-4 jarigen op wijkniveau opvraagbaar. Het model kan verder prognoses differentiëren naar schoolbestuur, instelling en regio, inclusief de samenwerkingsverbanden passend onderwijs.